بخش سفارش کتاب

تمامی سفارش های خرید اساتید و دانشجویان توسط کتابدار ثبت و جهت هماهنگی و خرید طی نامه اداری به پیوست به امضای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده رسیده و مراخل خرید طی می شود.