شناسه بین الملل کتابخانه دانشکده علوم پزشکی مراغه
 
شابکای کتابخانه دانشکده علوم پزشکی مراغه IR-200140003


شابكا يا «شناسگر استاندارد بين المللی كتابخانه ها»، كد دوازده رقمی منحصر به فردی است كه به تك تك كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی تخصيص می يابد
علاوه بر تسهيل ارتباط و همكاری بين كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی در موارد زير نيز مورد استفاده قرار می گيرد
 ارتباط با ناشران و كارگزاران در سطح ملی و بين المللی
امانت مدارك و تبادل اطلاعات بين كتابخانه ای در سطح ملی و بين المللی
تهيه فهرستگان های ملی و بين المللی
اشتراك منابع كتابخانه ای 
شناسايی منحصر به فرد در شبكه جهانی