کارگاه آشنایی با آلتمتریکس و بهره وری پژوهشی

مدرس:زری حامد چلک ، کارشناس ارشد کتابداری پزشکی،کتابدار دانشکده علوم پزشکی مراغه
گروه هدف:اساتید و پژوهشگران