اهداف و برنامه ها
 بررسي و ارزيابي وضعيت موجود كتابخانه ها و خدمات كتابخانه اي از نظر كمي و كيفي و اجراي طرحهايتحقيقاتي مرتبط، به منظور شناسايي نقاط ضعف موجود در كتابخانه هاي دانشگاه و مراكز درماني
 ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني پزشكي در كتابخانه هاي مراكز درماني- آموزشي تابعه دانشگاه
 آموزش وتوانمندسازی نيروي انساني كتابدار (كتابداران دانشگاه) با هدف تخصصي نمودن بخش هاي كتابخانه وبهينه سازي كيفيت ارائه خدمات كتابخانه اي دانشگاه
 اصلاح و بهينه سازي مجموعه عناوين مجلات چاپي لاتين گروههاي آموزشي دانشگاه
 نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع كتابخانه و ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای
 وجين دوره ای و بروز نمودن كتابهای موجود در کتابخانهﻫﺎی دانشگاه
 برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه  اعضاء محترم هيئت علمي، دستياران و دانشجويان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال
 گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای
گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی